KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE

dr Katarzyna Grajewska-Bartosz
Notariusz

Kancelaria Notarialna działa od 1998 roku, zawsze służąc w pełni profesjonalną pomocą.

+ 0
Lat doświadczenia
+ 0
załatwionych spraw
+ 0
poświadczeń dziedziczenia

nOTARIUSZ SOPOT

Kancelaria
notarialna

Witamy Państwa na stronie kancelarii notariusz dr Katarzyny Grajewskiej-Bartosz w Sopocie.

Przedstawiamy ofertę czynności notarialnych na tej stronie, jednakże zawsze zapraszamy do osobistego lub telefonicznego kontaktu.

Od ponad 24 lat notariusz wraz z doświadczonym zespołem dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej rozwiązać Państwa osobiste lub zawodowe sprawy i sporządzić czynności notarialne odpowiadające Państwa zamiarom.

dR KATARZYNA GRAJEWSKA-BARTOSZ

Życiorys

Data powołania na notariusza:
18 września 1998 roku.

Data uzyskania uprawnień mediatora:
12 marca 2015 roku.

Katarzyna Grajewska-Bartosz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w dniu 23 lutego 1993 roku obroniła pracę magisterską pt. „Forma aktu notarialnego w prawie polskim.”

W latach 1993-1996 odbyła aplikację notarialną zakończoną złożeniem egzaminu notarialnego w styczniu 1996 roku, po czym do września 1998 roku odbyła asesurę notarialną, zakończoną powołaniem na stanowisko notariusza.

Od 25 października 1998 roku prowadzi w Sopocie przy ulicy Podjazd 7/2 własną kancelarię notarialną.

Była członkiem działających przy Radzie Izby Notarialnej w Gdańsku Komisji Socjalnej w latach 2003-2006 i 2009-2012 oraz Komisji Regulaminowej w okresie od 17 marca 2012 roku do 16 marca 2016 roku przygotowującej projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej w Gdańsku.

Była patronem aplikantów notarialnych, zatrudniała asesorów notarialnych, zatrudniała i zatrudnia  zastępców notarialnych.

W latach 2013 – 2019 odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim.

Na przełomie 2014 i 2015 roku uzyskała uprawnienia mediatora i z dniem 12 marca 2015 roku, na podstawie Uchwały Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, została wpisana na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy
Izbie Notarialnej w Gdańsku.

W dniu 14 grudnia 2022 roku obroniła pracę doktorską pt. „Ewolucja statusu notariusza. Aspekty teoretyczno-prawne i praktyczne” zaś Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Od marca 2023 roku jest członkiem Rady Izby Notarialnej w Gdańsku.

KANCELARIA NOTARIALNA

Zespół

Dorota Walawender

sekretarz notarialny

Zofia Balcerzak-Wiśniewska

sekretarz notarialny

Martyna Mrozińska

aplikant notarialny

KANCELARIA NOTARIALNA

Czynności
notarialne

Notariusz

1. sporządza akty notarialne;

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia
spadkowego;

4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy
w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 05 lipca 2018 roku
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;

5. sporządza poświadczenia;

6. spisuje protokoły;

7. sporządza protesty weksli i czeków;

8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane
z tym czynności;
 

10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dokumenty

W celu sprawnego przygotowania czynności notarialnej załączamy listę podstawowych danych i dokumentów do najczęściej dokonywanych czynności.

Po przesłaniu danych i dokumentów na adres e-mail lub po ich złożeniu w kancelarii oraz zapoznaniu się z Państwa sprawą, dokonamy ich weryfikacji i poprosimy o ewentualne uzupełnienie.

Do dokonania czynności notarialnych niezbędne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, to jest dowodu osobistego, paszportu bądź karty pobytu oraz znajomość własnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

W celu sprawnego przygotowania czynności notarialnej załączamy listę podstawowych danych i dokumentów do najczęściej dokonywanych czynności.

Po przesłaniu danych i dokumentów na adres e-mail lub po ich złożeniu w kancelarii oraz zapoznaniu się z Państwa sprawą, dokonamy ich weryfikacji i poprosimy o ewentualne uzupełnienie.

Do dokonania czynności notarialnych niezbędne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, to jest dowodu osobistego, paszportu bądź karty pobytu oraz znajomość własnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Koszty

Notariusz przy sporządzaniu aktów notarialnych ma obowiązek pobrać od stron czynności:

– podatki (np. od umowy sprzedaży, zamiany, dożywocia – podatek od czynności cywilnoprawnych, od umowy darowizny – podatek od spadków i darowizn)

– opłaty sądowe.

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia należnego podatku i opłaty sądowej. Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wynagrodzenie notariusza nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 295),
  2. ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1774 z późn. zm.),
  3. ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1144 z późn. zm.),
  4. rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.),
  5. ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 361).

4

MEDIATOR SOPOT

Mediacje

Uprzejmie informuję, że możliwe jest już umawianie się z mediatorem, a tym samym prowadzenie mediacji.

dr Katarzyna Grajewska-Bartosz, 
jest mediatorem w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych.

Co to jest mediacja?

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział strony i mediator, który jest osobą neutralną, bezstronną i nie zaangażowaną w konflikt.

Zadaniem mediatora jest działanie mające pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia.

Postępowanie mediacyjne daje stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie, bowiem mają one możliwość samodzielnego wypracowania rozwiązania, akceptowalnego dla wszystkich.

Mediacja jest dobrowolna.

Postępowanie mediacyjne jest niejawne.

Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.

Mediację prowadzi się na podstawie:

– umowy o mediację

albo

 postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji.

W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji i osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.

Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania.

Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.

Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

Mediator ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy, chyba że strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) oraz adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.

Treścią protokołu nie są objęte żadne inne poza wyżej wymienionymi okoliczności, w szczególności nie jest objęta protokołem kwestia która strona i z jakich przyczyn przerwała mediację albo z jakich przyczyn nie doszło do zawarcia ugody! Wynika to z ogólnej zasady niejawności postępowania mediacyjnego, wyżej opisanej.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.

Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony.

Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Przepis powyższy nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej, tzn. np. że ugoda dotycząca nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.

Koszty związane z mediacją są nieporównywalnie niższe od kosztów sądowych związanych z przeprowadzeniem pełnego postępowania sądowego.

Do kosztów mediacji należą wynagrodzenie mediatora i wydatki przez niego poniesione.

  • wynagrodzenie mediatora w zakresie mediacji umownych określa Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia Mediatora za mediację prowadzoną na podstawie umowy o mediację – patrz załączony plik.
  • Wynagrodzenie mediatora w zakresie mediacji sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotom wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 921).

KANCELARIA MEDIACYJNA

Dojdziemy do porozumienia!

Mediator przyjmuje w kancelarii notarialnej:
ulica Podjazd nr 7/2, w Sopocie,

KANCELARIA SOPOT

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem danych kontaktowych przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest: Katarzyna Grajewska-Bartosz – Notariusz, ul. Podjazd 7/2, 81-805 Sopot

notariusz sopot

dr Katarzyna
Grajewska-Bartosz

Godziny pracy kancelarii notarialnej:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1600.

ulica Podjazd nr 7/2
81-805 Sopot

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość umówienia się poza godzinami urzędowania.

Notariusz może dokonać czynności poza kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Godziny pracy mediatora ustalane są indywidualnie, po umówieniu spotkania.

W Kancelarii Notarialnej Klientom oferujemy bezpłatny dostęp do Internetu.

Możliwość płatności kartą.
Honorujemy płatność kartami płatniczymi tylko w zakresie
płatności taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT.

Konta bankowe

Adres Banku
Bank Millennium Spółka Akcyjna
ul. Stanisława Żaryna nr 2A 02-593 Warszawa
SWIFT BIGBPLPWXX
IBAN PL 18 1160 2202 0000 0005 2141 4571

Rachunek bankowy właściwy do rozliczeń bezgotówkowych:
18 1160 2202 0000 0005 2141 4571

Rachunek bankowy właściwy do depozytów:
otwierany jest każdorazowo do danej sprawy.

Copyright © 2020 Katarzyna Grajewska-Bartosz – Notariusz
Design by Brandobry

Jak do nas trafić?

Dojazd do kancelarii środkami komunikacji miejskiej jest bardzo dogodny:

SKM – należy wysiąść na stacji Sopot

Autobusem lub trolejbusem – należy wysiąść na przystanku Bohaterów Monte Cassino, na którym zatrzymują się autobusy następujących linii:

G, S, 31, 181, 185, 187, 244, 700, 710.

Dojazd samochodem: należy skręcić z Alei Niepodległości w ulicę Podjazd i zaparkować na wyznaczonym obszarze ulicy Podjazd. Parkowanie w tym miejscu jest płatne.

Czynny jest też parking podziemny w budynku nowego dworca kolejowego. Wjazd zarówno od ulicy Tadeusza Kościuszki, jak i od ulicy Podjazd. Pierwsze 30 minut postoju jest bezpłatne. https://www.sopotcentrum.com.pl/parking

Możliwe jest też zaparkowanie przy markecie Aldi (ul. Generała Władysława Sikorskiego 8/10), na którym pierwsza godzina postoju będzie bezpłatna, pod warunkiem pobrania biletu i umieszczenia go za przednią szybą w widocznym z zewnątrz miejscu lub po uruchomieniu sesji w aplikacji mobilnej APCOA Flow. https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/zasady-korzystania-z-patnych-parkingow-przy-sklepach-aldi.html

W budynku znajduje się winda, istnieje możliwość skorzystania już z poziomu chodnika bez pokonywania barier architektonicznych, wejście z prawej strony głównych drzwi do budynku.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.