Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity
Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017 roku, poz. 2291),
notariusz dokonuje następujących czynności:

 

1) sporządza akty notarialne,

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
2) sporządza poświadczenia,
3) doręcza oświadczenia,
4) spisuje protokoły,
5) sporządza protesty weksli i czeków,
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane
na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz może przyjąć na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie
w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze – na specjalne konto bankowe.


Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także
w kopertach zamkniętych – przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna być zaopatrzona w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie) – i spisuje
na tę okoliczność protokół.

 

Tajemnica czynności notarialnych.

Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nieprzerwanie nawet po odwołaniu z pełnionej funkcji.
Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa
albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.
Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z dnia 30 maja 2017 roku, poz. 1049) - w zakresie określonym tymi przepisami.

To samo dotyczy informacji pisemnych oraz innych dokumentów.


Wypis aktu notarialnego (potocznie zwany kopią) można wydać tylko osobom,
które w tym akcie brały udział bądź osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie (z imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikacyjnych) w akcie wskazanym.

W przypadkach prawem przewidzianych notariusz przesyła sądom i innym organom państwowym informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów, np. przy nabyciu nieruchomości notariusz ma obowiązek przesłać wypis aktu notarialnego Sądowi prowadzącemu księgę wieczystą.

Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.

Notariusz przy sporządzaniu aktów notarialnych ma obowiązek pobrać
od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe
(art. 7 Prawa o notariacie).

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego
od uprzedniego uiszczenia należnego podatku i opłaty sądowej.

 

W powyższym zakresie notariusz stosuje następujące przepisy:

 

1) ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
     /
tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 785 ze zm./,
2) ustawę z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 
      /
tekst jednolity Dz. U. z  2019 roku, poz. 1519 ze zm./,

3) ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn
     /
tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1813/,

4) rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

      /tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm./,
5) ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
     /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106/.