Mediacje

Uwaga!

Uprzejmie informuję, iż od 01 stycznia 2020 roku do odwołania nie ma możliwości umówienia się z mediatorem,
a tym samym prowadzenia mediacji.

 

 

Katarzyna Grajewska-Bartosz - mediator przyjmuje w lokalu kancelarii:

81-805 Sopot, ulica Podjazd nr 7/2,

po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel.:

58 550-76-82
58 555-01-33

502 926 114

lub za pomocą  poczty elektronicznej pod adresem: grajewska@link.gda.pl

 

 

Katarzyna Grajewska-Bartosz jest mediatorem w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy i gospodarczych.

 

 

Co to jest mediacja?

 

Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą neutralną, bezstronną i nie zaangażowaną w konflikt.

 

Zadaniem mediatora jest działanie mające pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia. Postępowanie mediacyjne daje stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie, bowiem mają one możliwość samodzielnego wypracowania rozwiązania, akceptowalnego dla wszystkich.

 

Informacja o postępowaniu mediacyjnym
w sprawach prowadzonych według procedury cywilnej

 

Mediacjajest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział strony i mediator.

Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca w pełni z praw publicznych.

Mediacja jest dobrowolna.

Postępowanie mediacyjne jest niejawne.

Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.

Mediację prowadzi się na podstawie:

umowy o mediację

albo

- postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji.

 
MEDIACJA UMOWNA

W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji i osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.

Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.


 MEDIACJA ZE SKIEROWANIA SĄDU

Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania.

Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.

Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

Mediator ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy, chyba że strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.


PROTOKÓŁ Z MEDIACJI

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) oraz adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.

Treścią protokołu nie są objęte żadne inne poza wyżej wymienionymi okoliczności, w szczególności nie jest objęta protokołem kwestia która strona i z jakich przyczyn przerwała mediację albo z jakich przyczyn nie doszło do zawarcia ugody! Wynika to z ogólnej zasady niejawności postępowania mediacyjnego, wyżej opisanej.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.

 

WNIOSEK DO SĄDU O ZATWIERDZENIE UGODY

Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony.

Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Przepis powyższy nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej, tzn. np. że ugoda dotycząca nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.


 KOSZTY

Koszty związane z mediacją są nieporównywalnie niższe od kosztów sądowych związanych z przeprowadzeniem pełnego postępowania sądowego.

Do kosztów mediacji należą: wynagrodzenie mediatora i wydatki przez niego poniesione.

Wynagrodzenie mediatora w zakresie mediacji umownych określa Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku z dnia 27 lutego 2015 roku w spra-wie minimalnych stawek wynagrodzenia Mediatora za mediację prowadzoną na podstawie umowy o mediację - patrz załączony plik.

Wynagrodzenie mediatora w zakresie mediacji sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotom wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 15 lutego 2013 roku poz. 218).